Palvelumme

Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun avohuollon palvelumme sisältävät erilaisia palvelumuotoja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan tavoitteellisesti silloin, kun perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan lapsen tai nuoren turvallista, normaalia kasvua ja kehitystä. Lastensuojelun palveluitamme ovat eriasteiset perhetyön muodot, kotona tehtävä perhekuntoutus, jälkihuolto, sijais- ja tukiperheiden tukeminen sekä erilaiset, psykologin-, psykoterapeutin- sekä muut lastensuojelun asiantuntijapalvelut.

Psykoterapiapalvelut (Valvira/KELA-pätevyys)

Psykoterapia tarjoaa hoitoa erilaisiin mielenterveyden häiriöihin, jotka voivat kohdata ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Psykoterapiassa on kyse prosessista hoidettavan henkilön tai henkilöiden ja terapeutin välillä. Psykoterapia on tavoitteellista terveydenhuollon toimintaa, jonka tavoitteena on psyykkisen terveyden lisääminen ammattiauttajan toimesta.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä häiriötä ja niihin liittyvää kärsimystä. Psykoterapian eri hoitomuotoja ovat mm. yksilöterapia, ryhmäterapia, perheterapia, pariterapia, kriisiterapia, perheohjaus ja vanhempien tukikäynnit.

Perheterapia

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamia vaikeuksia. Perheterapiaa käytetään yksilöä koskevien mielenterveyshäiriöiden hoidossa, vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien hoidossa ja selvittelyssä sekä muiden psykoterapiamuotojen tukihoitona.

Pariterapia

Pariterapia on aiheellista silloin, kun parisuhteessa ilmenee vaikeuksia, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan tai ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla. Kommunikointi puolisoiden välillä on voinut vaikeutua, muuttua jatkuvaksi riitelyksi tai loppua kokonaan. Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun puolisoista toinen tai molemmat miettivät eroa,

Muut palvelut

Työnohjaus

Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden tilata työnohjausta yksilöille, työyhteisöille, esimiehille, johdolle sekä perheterapeuttisesti orientoitunut työnohjaus tuki- ja sijaisperheille. Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista, omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä sekä arviointia työnohjaajan avulla.

Vanhempien tuki- ja ohjauskäyntipalvelut

Tukikäynnit ja vanhempainohjaus on tarkoitettu auttamaan vanhempia lapsen ja nuoren psyykkiseen sairauteen, kehitykselliseen häiriöön, kasvatukseen tai käyttäytymiseen sekä vanhempana toimimiseen liittyvissä asioissa. Vanhempainohjauksen tarkoituksena on lisätä vanhemmille ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista.

Perheohjaus ja tukihenkilöpalvelut

Palveluiden tarkoitus on olla monipuolisia ja ennaltaehkäiseviä, perheen, lapsen tai nuoren auttamista sekä vanhemmuuden vahvistamista psykoterapeuttisen keskustelun ja toiminnan keinoin. Työ tapahtuu pääsääntöisesti perheiden kotona. Tarkoituksena on auttaa perhettä ja lasta/nuorta löytämään omia voimavarojaan sekä tarjota tukea vanhemman vanhemmuuteen, kasvatukseen,

Koulutus-, valmennus-, kehittämisprojekti- ja konsultaatiopalvelut

Koulutus-, valmennus- ja konsultaatiopalvelut sekä kehittämisprojektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa siten, että niillä olisi saavutettavissa mahdollisimman suuri hyöty ja ne vastaisivat tilaajan asettamia tavoitteita. Palvelut hinnoitellaan suunnitteluvaiheessa yhdessä tilaajan kanssa.

Perheasioiden sovittelu

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty palvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Perheasiainsovittelua käytetään yleensä silloin, kun avio- tai avopuolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovittelua voidaan soveltaa myös eron jälkeen syntyvien, esimerkiksi lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. 

Janakkalan kunnan perheneuvolapalvelut

Perheneuvola tarjoaa palvelua lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Palvelut on tarkoitettu 9.1.2017 alkaen Janakkalassa asuville lapsille ja peruskouluikäisille nuorille ja heidän perheilleen. Asiakkaaksi voi tulla vanhemman omalla yhteydenotolla tai yhteistyötahot voivat perheen suostumuksella olla yhteydessä perheneuvolaan.

Psykologin palvelut

Keskusteluapua, ohjausta ja tukea erilaisissa muuttuneissa elämäntilanteissa (esim. avioero, kahden kodin vanhemmuus) lapsille, nuorille ja vanhemmille. Keskusteluapua, ohjausta ja tukea neuropsykiatristen ja kehitysvammaisten lasten vanhemmille. Lasten kognitiiviset tutkimukset oppimisvaikeuksia epäiltäessä.

Psykologin lausunnot adoptiovanhemmille

Jos haet puolisosi kanssa adoptiolasta, tarvitsette hakemuksen liitteeksi osiin maista psykologin lausunnon. Lausuntoa varten psykologi tapaa pariskuntaa tarvittavassa laajuudessa aina ensin yhdessä, sitten kumpaakin puolisoa erikseen ja lopuksi yhdessä. Lausuntoihin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä psykologi Marika Mäkelään, kun teillä on tiedossanne asiat, joita lausunnon odotetaan sisältävän.